Lippukuntien haku - Usein kysyttyä

På svenska nedan.

Tähän kokoamme usein kysyttyjä kysymyksiä lippukuntien Yhteisvastuutuen hausta.

Miten voimme hakea tukea?

Hae tukea tällä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/3C6E789E1FF74E1F. Lomakkeessa kysytään mm. sitä mitä haluaistte tuella tehdä ja miksi kokeilu olisi tärkeää toteuttaa. 

Emme osallistuneet yhteisvastuukeräykseen, voimmeko silti hakea tukea? 

Kyllä voitte! 

Meillä on idea, mutta emme ole vielä ihan varmoja miten se kannattaisi toteuttaa. Mitä teemme? 

Suunnitelman ei tarvitse olla loppuun saakka hiottu, sillä niitä kehitetään yhdessä kesäkuun tapaamisessa. Kertokaa hakemuksessanne mitä haluaisitte saada aikaiseksi ja muut ajatukset joita teitä projektistanne on jo olemassa. 

En ole varma ehdimmekö toteuttamaan koko projektin vuoden 2018 aikana, voinko hakea tukea? 

Kannattaa hakea tukea ja kirjoittaa hakemukseen miksi epäilet että projekti saattaisi venyä vuoden 2019 puolelle. Kaikkien tuettavien projektien on käynnistyttävä jo vuoden 2018 aikana ja osallistuttava kesäkuun ja syyskuun kehittämispäiviin. 

Millaisiin kuluihin tukea voi käyttää? 

Esimerkkihankkeissa on näkyvissä myös budjettiluonnokset, niistä saa vinkkejä tuen käyttämiseen. Tukea ei voi käyttää palkkakuluihin, mutta esimerkiksi kouluttajan palkkioihin tukea voi käyttää.  

En pysty osallistumaan kehittämispäivään, mitä teen? 

Päiviin osallistuminen on tuen saamisen edellytys. Lippukunnasta / projektitiimistä voi osallistua myös joku muu kuin yhteyshenkilö. 

Kuinka tuki maksetaan?

Tukipäätöksen jälkeen lippukunnan on haettava saamansa tuki etukäteen partion kululaskujärjestelmän kautta. Tämä tapahtuu osoitteessa https://kululasku.partio.fi. Tuki on haettava helmikuun 2018 loppuun mennessä. Tuen maksamista varten tarvitsette hankenumeronne, se löytyy tukipäätösviestistä. Ohjeet kululaskujärjestelmän käyttöön löydät täältä. Maksettava tuki on lippukunnalle varainhankinnan tuloa, eli kirjanpidossa se merkitään varainhankinnan saatuihin avustuksiin.

Miten toiminnasta raportoidaan?

Kun olette toteuttaneet suunnitelmanne, raportoitte toiminnastanne 100 uutta tapaa -nettisivujen kautta. Kuitteja emme tarvitse, vaan haluamme kuulla millainen uusi tapanne tehdä partiota oli, miten kokeilu onnistui, olisiko teillä vinkkejä muille lippukunnille ja kuinka paljon porukkaa osallistui. Raporttiin on liitettävä kuva ja jos järjestitte tapahtuman, haluamme tietää kuinka monta henkilöä siihen osallistui. Voitte myös kertoa toiminnastanne esimerkiksi videon avulla. Raportointiohje löytyy täältä, raportti täytetään osoitteessa www.100uuttatapaa.fi -> Ilmoita uusi tapa. Jos olette saaneet myös muualta rahoitusta voitte kertoa senkin raportissanneJos raportin täyttäminen tuntuu hankalalta, ideoita tekstiin löytyy malliraportistaTavoitteena on että raporteista on hyötyä niille, jotka haluavat kokeilla vastaavanlaista toimintaa omissa lippukunnissaan.

Vuonna 2016 jaetut tuet: Jos ette raportoi rahan käytöstä vuoden 2018 loppuun mennessä, peritään maksettu tuki takaisin. 

Pitäisikö toiminnastamme kertoa paikallisesti muillekin?

Ehdottomasti! Kun järjestätte tempauksen tai uudenlaista toimintaa on siitä hyvä kertoa esimerkiksi paikallisille medioille. Voitte käyttää esimerkiksi aluetiedotepohjaa apunanne. 

Vuonna 2016 jaetut tuet: Entä jos emme käytä kaikkea tukea?

Jos rahaa jää suunnitelmanne toteuttamisen jälkeen yli ei sitä tarvitse maksaa takaisin, mutta se on käytettävä projektin tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Voitte esimerkiksi käyttää yli jääneen rahan lainattavien retkivarusteiden hankintaan tai partiomaisen toiminnan järjestämiseen läheisellä nuorisotalolla.

Vuonna 2016 jaetut tuet: Entä jos emme voi toteuttaa meille myönnetyllä tuella suunnittelemaamme toimintaa?

Jos myönnetty tuki on pienempi kuin mitä olitte alun perin hakeneet, on järkevää karsia suunnitelmaa. Tärkeintä on, että toimintanne ydintavoite pysyy samana. Jos halusitte alkuperäisessä suunnitelmassanne tavoittaa esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia nuoria, on siitä tavoitteesta hyvä pitää kiinni.

Raha on käytettävä harrastamisen kynnyksen madaltamiseen ja siihen, että saamme mukaan partiotoimintaan lapsia ja nuoria jotka eivät vielä harrasta tai joille harrastaminen on tavallista vaikeampaa.

Esimerkki suunnitelmien karsimisesta:

Alkuperäinen suunnitelma: Lippukunta järjestää viikoittaisia tapaamisia puolen vuoden ajan läheisen vastaanottokeskuksen nuorille ja kauden päätteeksi viedä heidät metsäretkelle. Lippukunnan tarkoituksena oli myös hankkia lainattavia retkivarusteita sekä turvapaikanhakijoiden että lippukuntalaisia varten.

Karsittu suunnitelma: Lippukunta järjestää esim. kerran kuussa puolen vuoden ajan tapaamisia tai yhden metsäretken vastaanottokeskuksen nuorille.

Vuonna 2016 jaetut tuet: Entä jos emme halua meille myönnettyä tukea?

Jos ette halua toteuttaa suunnitelmaanne olkaa yhteydessä projektipäällikkö Saara Nykäseen (saara.nykanen@partio.fi / (09) 886 51301) viimeistään 31.1.2017. Teille myönnetty tuki vapautuu tällöin muiden lippukuntien käytettäväksi.

Vuonna 2016 jaetut tuet: Miksi emme saaneet hakemaamme 1000 euron tukea?

Lippukunnista tuli todella suuri määrä hyviä hakemuksia, mutta jaettavaa rahaa on rajallisesti. Tämän vuoksi yksikään lippukunta ei saanut 1000 euron maksimitukea. 

--

Hur kan vi ansöka om understöd? 

Ansök om understöd här: https://link.webropolsurveys.com/S/3C6E789E1FF74E1F. I blanketten frågar vi bland annat vad ni vill använda understödet till och varför ni tycker att det skulle vara viktigt att testa på just er satsning.  

Vi deltog inte i insamlingen Gemensamt Ansvar år 2016, kan vi ändå ansöka om understöd? 

Ja, alla kårer kan delta i den här understödsomgången. 

Vi har en idé men vi är ännu inte helt säkra på hur den borde genomföras. Vad gör vi? 

Ni behöver inte ha en färdig och finslipad idé ännu i det här skedet – ni kommer att vidareutveckla er idé under projektverkstaden i juni. Skriv ner vad ni vill få till stånd med ert projekt och de tankar ni har om ert projekt i nuläget.  

Vi är inte säkra om vi hinner genomföra hela projektet under år 2018, kan vi ändå söka understödet? 

Det lönar sig att göra en ansökan och i den skriva in varför projektet kan tänkas dra ut på 2019 års sida. Alla projekt som finansieras bör komma igång under 2018 och minst en ledare från projektgruppen bör delta i projektverkstäderna i juni och september.  

Hurdana utgifter kan stödet användas för? 

I exempelprojekten hittar ni beskrivningar på budgetförslag, förslagen ger riktlinjer för hur stödet kan användas. Understödet kan inte användas för lönekostnader, men t.ex. arvoden för utbildare godkänns. 

Jag kan inte delta i projektverkstaden, vad gör vi? 

Att delta i projektverkstäderna är en förutsättning för att bli beviljade understöd. Det behöver inte vara den projektansvariga eller kontaktpersonen som deltar, någon annan som jobbar med projektet kan lika gärna delta.  

Ansökan 2016: Om kåren inte använder hela summan?

Ifall utgifterna inom er satsning är mindre än det beviljade understödet behöver ni inte återbetala den resterande summan, men pengarna måste användas till ett ändamål som faller inom projektets ramar. Ni kan till exempel använda de resterande medlen på utfärdsutrustning som kan lånas ut, eller på att ordna scoutig verksamhet vid en ungdomsgård i området.

Ansökan 2016: Om kåren inte kan genomföra planen som de ansökt om understöd för?

Om understödet är mindre än vad ni ansökt om lönar det sig att justera planen. Det viktigaste är att grundmålsättningen förblir den samma. Ifall ni i er ursprungliga plan ville nå inflyttade unga, är det bra att hålla sig till den planen.

Understödet bör användas för verksamhet med målet att sänka tröskeln att scouta och att få med sådana barn och unga som inte ännu har en hobby eller som har någon form av hinder för att delta.

Exempel på hur planen kan justeras:

Ursprungsplan: Kåren ordnar veckoverksamhet för unga i en närliggande mottagningscentral under ett halvårs tid. Som avslutning vill kåren ta med de asylsökande på en skogsutflykt. Kåren vill också köpa utrustning som kan lånas ut till asylsökande och kårens egna medlemmar.

Justerad plan: Kåren ordnar träffar en gång i månaden under ett halvårs tid eller ordnar en skogsutflykt för de unga på mottagningscentralen.

Ansökan 2016: Om kåren inte vill ta emot det beviljade understödet?

Var vänliga och kontakta projektledare Saara Nykänen senast den 31.1.2017 (saara.nykanen[at]partio.fi / (09) 886 51301) om ni inte vill genomföra er plan. I så fall fördelas er understödsandel till de övriga kårernas projekt.

Ansökan 2016: Varför fick kåren inte hela summan på 1000 euro som kåren sökte?

Ett stort antal kårer hade bra ansökningar, men summan för kårprojekten är begränsad. Därför fick inte en enda kår maximibeloppet på 1000 euro.