Ideoita projekteihin

På svenska nedan.

Kevään 2018 haussa tukea ei voi saada  

 • lainavarusteisiin 
 • palkkoihin tai esimerkiksi ryhmän ohjaajan palkkiohin 

Mutta kurkkaa alta ideoita alla olevista hankkeista ja ajatuksia esimerkiksi ko-gi -kehittämistehtäviin. 

Kesäleirin kautta lippukuntaan 

Mitä: Lippukunta kutsuu kesäleirilleen paikkakunnalle kotoutuvia lapsia 

Miten: Esimerkiksi kunnan maahanmuuttajapalveluiden tai SPR:n kotouttamisen tuen ryhmän kautta voi etsiä lapsia tai nuoria jotka kaipaavat kesätekemistä. Lapset/nuoret osallistuvat lippukunnan kesäleirille ja samalla tutustuvat partiotoimintaan. Ennen leiriä lippukunta voi järjestää esimerkiksi tutustumistilaisuuden ja leirin tekijöille kulttuuritulkin järjestämän koulutuksen. Leirin jälkeen lippukunta tukee lasten/nuorten osallistumista viikkotoimintaan. Vastaavaa on jo kokeiltu, mutta hyvää ideaa voi kehittää edelleen: https://100uuttatapaa.fi/tapa/kesatekemista-seka-kotouttamista-partiolei... 

Budjetti 

 • 300€ Tutustujien leirimaksut ja ensimmäisen partiovuoden jäsenmaksut 
 • 200€ Kulttuuritulkin palkkio 
 • 150€ Tutustumis- ja suunnitteluiltojen kulut 

Perhepartiotoimintaa kehittävä projekti 

Mitä: Perheet mukaan retkille 

Miten: On hyvä tutustuttaa koko perhe kerralla partiotoimintaan, jos partio on vanhemmille vieras harrastus. Lippukunta järjestää retken johon kutsutaan evp-perheitä ja lippukuntalaisten perheitä, päivän aikana tutustutaan partiotoimintaan. Samalla voidaan kutsua vanhempia auttamaan lippukunnan arjessa. Perheitä voi kutsua mukaan esimerkiksi S2, eli maahanmuuttajataustaisille vanhemmille suunnatuissa vanhempainilloissa tai alueella toimivan maahanmuuttajien oman järjestön kautta.  

Budjetti: 

 • 300€ Bussikuljetus retkelle 
 • 200€ Eväät 
 • 50€ Tutustumisretken mainostus 

Partiokerho tutustuttaa partioon 

Mitä: Partioon tutustuttavaa matalan kynnyksen kerhotoimintaa 

Miten: Osalle lapsista uuteen harrastusryhmään liittyminen on vaikea. Kunnan varhaisen tuen perhetyön kautta tai esimerkiksi mieskaveritoiminnan kautta kootaan yhteen partiokerhoryhmä, jossa tutustutaan partiotoimintaan ja lippukunnan toimintaan. Partiokerholla on omia kerhotapaamisia ja porukalla käydään esimerkiksi lippukunnan retkellä ja partiotoiminnasta innostuneet tulevat lopulta mukaan lippukunnan viikkotoimintaan. Vastaavaa on jo kokeiltu, mutta hyvää ideaa voi kehittää edelleen: https://100uuttatapaa.fi/tapa/varhaisen-tuen-perhetyon-poikaryhma/ 

Budjetti: 

 • 200€ Kerhon materiaalikulut 
 • 400€ Kerholaisten jäsenmaksut 
 • 50€ Kerhon mainostus 

Ideoita kehittämistehtäviin 

Kokeilu tai hanke voidaan toteuttaa myös esimerkiksi lippukunnan vaeltajaprojektina tai Ko-Gi -kurssiin liittyvänä kehittämistehtävänä. 

 • Tee lippukunnan leirille tai koulutukseen saavutettavuussuunnitelma, jossa huomioidaan esimerkiksi tapahtuman fyysinen ja taloudellinen saavutettavuus. Toteuta saavutettavuusryhmän kanssa suunnitelma. 
 • Tervetuloa -projekti: uudet lapset sulautuvat nopeasti osaksi lippukunnan toimintaa, mutta osataanko lippukunnassasi ottaa vastaan uusia nuoria ja aikuisia? Kehittämistehtävässä voi rakentaa esimerkiksi toimintamallin uusien vapaaehtoisten ottamiseksi osaksi toimintaa 
 • Tukea johtajille: tiedetäänkö lippukunnassa millaista tukea ryhmien johtajat kaipaavat ja saavatko he toivomaansa apua? Kehittämistehtävässä voi pureutua siihen, miten lippukunnassa tuetaan johtajia, jaetaan onnistuneita toimintamalleja ja rakentaa samalla tukiverkkoa lippukunnan osaajista ja ulkopuolisista ammattilaisista.
 • Kokeilun paikkoja: monelle partio on täysin vieras harrastus. Partioharrastuksen aloittaminen helpottuu jos partioon voi tutustua erilaisen avoimen toiminnan ja kokeilemisen kautta. Toteuta avoin tapahtuma tai kehitä lippukunnan tapaa mahdollistaa partioon tutustuminen. 
 --

Exempel på projekt 

Följande kostnader understöds inte: 

 • låneutrustning 
 • lönekostnader eller arvoden för exempelvis klubbledare 

Här nedan finns tips och idéer på projekt: 

Sommarläger som inkörsport till kåren 

Vad? Kåren bjuder med barn vars familj flyttat till Finland till sitt sommarläger 

Hur? Ni kan t.ex. ta kontakt med kommunens integrationsenhet eller Röda korsets lokala integrationsverksamhet för att komma i kontakt med barn och unga som skulle behöva verksamhet under sommaren. Deltagarna kommer å ena sidan ut på läger och å andra sidan får de bekanta sig med scouting. Före lägret kan kåren ordna ett infotillfälle där lägerdeltagarna får bekanta sig med scouting, eller ett utbildningstillfälle med en kulturtolk för kårens ledare. Efter lägret stöder kåren de nya deltagarna så att de känner sig välkomna med i veckoverksamheten. Ett liknande projekt har gjorts och idén kan ännu vidareutvecklas! Kolla https://100uuttatapaa.fi/tapa/kesatekemista-seka-kotouttamista-partioleirin-avulla/ för mer inspiration (på finska). 

Budget 

 • 300€ lägerdeltagarnas deltagaravgifter och medlemsavgifter under det första året.  
 • 200€ Arvode för kulturtolk  
 • 150€ Utgifter för de förberedande träffarna 

Utveckla familjescoutingen i kåren! 

Vad? Hela familjen med på kårens utflykter 

Hur? Det kan vara en bra idé att introducera scoutverksamheten för hela familjen på en gång, ifall scouting är en okänd hobby för föräldrarna. Kåren ordnar en utflykt som de bjuder in inte-ännu-scoutfamiljer och kårmedlemmarnas familjer tillUnder utflykten får familjerna bekanta sig med scoutverksamhet och kåren har en chans att locka med nya vuxna i verksamheten. Ni kan t.ex. dela ut utflyktsinbjudningarna på ett föräldramöte för S2-undervisningen, dvs. undervisning för barn med annat modersmål än svenska eller finska, eller skicka ut inbjudningarna genom en lokal invandrarorganisation.  

Budjet 

 • 300€ busstransport till utflyktsplatsen 
 • 200€ mat 
 • 50€ marknadsföringsmaterial och postkostnader 

En scoutklubb gör scoutingen bekant 

Vad? Lågtröskel-klubbverksamhet med scouttema 

Hur? För en del barn kan det vara mycket svårt att komma med i en ny hobby. Starta upp en scoutklubbsgrupp i en skola där deltagarna får bekanta sig med scouting och kårens verksamhet. Samarbeta t.ex. med kommunens enhet för förebyggande insatser för barnfamiljer.  Scoutklubben har sina egna träffar och gruppen kan bjudas med på kårens evenemang och utflykter. De barn som blir ivriga kan sedan börja i kårens ordinarie veckoverksamhet. Ett liknande projekt har gjorts och idén kan ännu vidareutvecklas! Kolla https://100uuttatapaa.fi/sv/tapa/varhaisen-tuen-perhetyon-poikaryhma/ för mer inspiration. 

Budget 

 • 200€ Materialkostnader för scoutklubben 
 • 400€ Scoutklubbsdeltagarnas medlemsavgifter 
 • 50€ Marknadsföringsmaterial 

Tips på möjliga utvecklingsprojekt 

 • Gör en tillgänglighetsplan för kårens läger eller en utbildning i förbundet. Beakta t.ex. evenemangets tillgänglighet gällande ekonomiska och fysiska faktorer. Implementera planen tillsammans med en grupp som ansvarar för tillgänglighetsfrågor. 

 • Välkommen med-projekt: Nya barn smälter snabbt in bland de andra medlemmarna, men är kåren lika bra på att ta emot nya unga eller vuxna? Som utvecklingsprojekt kan ni formulera en plan/modell för hur kåren kan ta emot och inkludera nya frivilliga/ledare. 

 • Stöd för ledare: Har ni i kåren koll på hurdant stöd gruppledarna behöver och får de den hjälp och det stöd de önskar? I utvecklingsprojektet kan ni fördjupa er i hur kåren stöder sina ledare, hur ni sinsemellan delar och sprider fungerande modeller och samtidigt starta upp ett stödnätverk av sakkunniga medlemmar eller utomstående professionella att vända sig till vid behov. 

 • Gör upp en likabehandlingsplan för kåren: ni kommer bra på väg genom att använda er av materialet femstegsmodellen som Scouterna i Sverige har utvecklat (http://www.scoutservice.se/files/2016/07/5-steg_ovning_scoutkar.pdf). Diskutera igenom frågorna inom ledargänget och anteckna konkreta lösningar och åtgärder ni kan göra i kåren. 

 • Gör det möjligt att testa på scouting: För många är scouting en fullständigt okänd hobby. Gör det enklare att komma med genom att erbjuda tillfällen och evenemang som är öppna för personer som vill bekanta sig med verksamheten – gör det möjligt för utomstående att testa på! Genomför ett öppet evenemang eller utveckla kårens handlingsplan för sådana personer som vill komma med och testa på.