Mentorointi

Mentorointi on hyvä tapa antaa vapaaehtoiselle mahdollisuus keskustella omasta kehittymisestään johtajana. Mentori on henkilö, joka ohjaa toista henkilöä osaamisellaan ja kokemuksellaan ja aktori on henkilö, joka saa ohjausta pestiinsä toiselta henkilöltä (mentorilta). Hyvä mentorisuhde voi auttaa aktoria oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja toimintatavoistaan.

Mentorointi partiossa

Työelämästä tuttu mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja taitoa jaetaan kokeneemmalta kokemattomalle. Partiossa mentorointi on osa partion johtamismallia. Se on loistava tapa tukea pestissä toimivaa myös lippukuntatasolla. Mentori voidaan siis hankkia kenelle tahansa lippukunnan pestissä toimivalle mutta mentori kannattaa olla ainakin lippukunnan kärkikolmikolla.
 
Mentori on henkilö joka ohjaa ja tukee aktoria omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan.
Aktori on henkilö joka saa ohjausta pestiinsä mentorilta. Aktori voi olla esimerkiksi lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja, rahastonhoitaja tai kesäleirin leirinjohtaja.

Mentoroinnin hyödyt

Mentoroinnin tarkoitus on jakaa mentorin kokemusperäistä tietoa kehittymishaluiselle aktorille. Tavoitteena on saada aktori oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja kehittymään johtajana.
 
Mentorointisuhteessa on kyse luottamuksellisesta ja avoimesta vuorovaikutussuhteesta, jossa
molemmat oppivat toisiltaan. Kehittyminen tapahtuu aktorin ja mentorin välisen keskustelun ja asetettujen tavoitteiden avulla. Mentoroinnille onkin tärkeää asettaa selkeitä tavoitteita, jotka aktori ja mentori yhdessä asettavat.
 
Mentorointi vahvistaa aktorin johtamistaitoja ja vahvistaa uskoa omaan osaamiseen ja kehitykseen. Mentorin kanssa työskentely auttaa aktoria havaitsemaan mihin hänen kannattaa pestissään keskittyä ja mikä on oleellista tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Mentorin kokemuspohjainen tieto auttaa aktoria mahdollisesti välttämään mahdolliset sudenkuopat.
Aktori voi kasvattaa verkostoaan mentorin kontaktien avulla.
 
Myös mentori hyötyy mentorina toimimisesta. Aktorilta saaman palautteen avulla mentori voi uudistaa omia ajatuksiaan ja toimintatapojaan.
 
Mentorointi tehostaa lippukunnan toimintaa. Vuorovaikutuksen parantuessa yhteisöllisyys kasvaa. Aktorin/ aktorien kokonaisvaltaisen kehittymisen kautta lippukunnan johtamisen laatu paranee sekä osaamisen jakaminen lisääntyvät mentoroinnilla lippukunnassa.

Aktori ja mentori

Aktorin on oltava valmis ottamaan vastuun henkilökohtaisesta kehityksestään. Aktori sitoutuu tietoisesti panostamaan kehitykseensä, haluaa kokeilla uusia asioita, uskaltaa kyseenalaistaa omia ajatuksia ja toimintatapoja ja uskaltaa kysyä neuvoa sekä osaa vastaanottaa palautetta.
 
Mentorin on oltava halukas tukemaan aktoria kokonaisvaltaisesti. Mentori tarjoaa ohjausta ja tukee päätöksenteossa. Antaa palautetta rohkeasti ja innostaa. Mentori on taitava vuorovaikuttaja, aito ihminen ja hyvä kuuntelija. Neuvojen, tietojen ja kontaktien tarjoaminen kuuluu olennaisesti mentorin tehtäviin.

Pestijohtaja

Mentorointia koordinoi lippukunnassa pestijohtaja.  Pestijohtaja vastaa siitä, että lippukunnan pestauksessa huomioidaan mentoroinnin mahdollisuus ja halukkaille hankintaan mentori.
Pestijohtajalla täytyy olla tietoa mentoroinnista ja tietää mistä tietoa löytyy. Pestijohtaja saa tukea mentoroinnin koordinointiin piirin mentorivastaavalta.
 

Sopimus ja ohjaustapaamiset

Mentorin ja aktorin tulee laatia keskinäinen sopimus mentoritoiminnalle. Näin varmistetaan, että molemmat tietävät, mitä tavoitellaan ja miten toimitaan. Sopimus voi pitää sisällään esimerkiksi:
Mentoroinnin pääaiheet ja tavoitteet, kommunikointitavat ja ajankäytön.
 
Mentori ja aktori sopivat kahdenkeskiset ohjaustapaamiset. Tapaamisten määrän ja aikavälin he päättävät yhdessä aktorin pestin luonteen mukaan. Aktorin tehtäviin kuuluu etukäteen miettiä tapaamisille aihe, jota haluaa käsiteltävän. Tällöin mentori ehtii valmistautua ja tapaamisilta saadaan enemmän irti. Mahdollisia hyviä aiheita tapaamisille ovat esimerkiksi ajanhallinta, palautteen antaminen, muiden motivointi, johtaminen, verkostoituminen jne. Esimerkki: Tapaamisen aihe johtaminen; apukysymyksiä pohdittavaksi: millainen on hyvä johtaja? Mitkä arvot ohjaavat johtamistani? Mitä haasteita minulla on johtamisessa?
 
Mentorointisopimuspohja.
 

Mentoritoiminnan käynnistäminen

Mentoritoiminnan voi käynnistäminen on helppoa. Mentorointi voidaan aloittaa lippukunnassa, kun tarve sille tunnistetaan. Lippukunta voi käyttää apunaan Suomen Partiolaisten mentoripankkia tai hyödyntää SP:n mentoroinnin toimintamallia ja etsiä itse lippukunnan omista jäsenistään mentoreita (esim. entiset lippukunnanjohtajat). Jos mentorointi kiinnostaa, ota yhteys ensin oman lippukuntasi pestijohtajaan ja siitä eteenpäin piirin mentorivastaavaan. Jos piirissäsi ei vielä ole mentorivastaava, ota yhteys SP:n mentorointi ydintiimiin.
(Tutustu tältä sivulta löytyvään mentoripankkiin, toimintaohjeisiin ” kuinka käynnistät mentoroinnin lippukunnassa” ja Mentorointi tarinoita- dokumentteihin).

Materiaalit mentorointiin (tulossa):

Käynnistys: toimintaohjeet Kuinka käynnistät mentoritoiminnan lippukunnassa- dokumentti
Koulutus: mentorin koulutusmoduuli
Mentoripankki: voi olla, että piirissäsi on mentoripankki, josta mentoria voi kysellä. Löydät tiedot oman piirisi nettisivuilta.
Mentorointi tarinat: powerpoint-dokumentit lippukunnista joissa mentorointia toteutetaan. Myöhemmin myös Kliffa.