Ohjelmajohtajan muistilista

Hei ohjelmajohtaja!

Onnea, olet huippupestissä! Tältä sivulta löydät ne hommat, jotka kuuluvat pestiisi. Saman listan löydät myös Pestikortti -työkalusta. Muistathan, että partio-ohjelma kokonaisuudessaan löytyy sivulta www.partio-ohjelma.fi.

Ikäkausitoimintaa suunnitellaan yhdessä

1. Huolehdin siitä, että kaikilla ryhmillä on partio-ohjelman mukainen toimintasuunnitelma.

 •  Pitäkää suunnittelukokous yhdessä ja merkitkää toimintasuunnitelmat Kuksaan. Mieti yhdessä ikäkausivastaavien kanssa mikä on kunkin ikäkauden tavoite kaudel- le. Varmista, että lippukunnan yhteiset ja alueelliset tapahtumat on huomioitu.

2. Olen tietoinen lippukuntani jokaisen ikäkauden tilanteesta ja huolehdin, että ikäkausien tarpeet ja tavoitteet huomioidaan  lpk:n  toiminnan  suunnittelussa.

 •  Lue ryhmien suunnitelmat. Osallistu koko lippukunnan toimintasuunnitelman kir- joittamiseen yhdessä hallituksen kanssa.

3. Varmistan, että alueen, piirin ja SP:n tapahtumat otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa, ja olen aktiivisesti mukana alueen yhteisessä suunnittelussa ja tekemisessä.

 •  Välitä tietoa tapahtumista ikäkausijoh- tajille ja luotseille. Kannusta varsinkin samoajia ja vaeltajia osallistumaan toimintaan lippukunnan ulkopuolella.

4. Huolehdin siitä, että siirtymät ikäkaudesta toiseen ovat suunniteltuja ja sujuvia.

 •  Luokaa perinteitä!

5. Tunnen turvallisuusohjeet ja varmistan, että toiminta on niiden mukaista.

6. Arvioin lippukuntani toimintaa kokonaisuutena partio-ohjelman eri osa-alueiden, partiomenetelmän ja kasvatustavoitteiden näkökulmasta ja laadin suunnitelman, kuinka lippukunnan ohjelmatoimintaa kehitetään  seuraavien  vuosien  aikana.

 •  Voitte yhdessä sopia, että haluatte panostaa esim. uuteen osa-alueeseen kuten sisupartio, meripartio tai kaksikieliset ryhmät, kehittää nykyistä osa-aluetta kuten retkitoimintaa tai kisakulttuuria, tai varmistaa, että kaikki partio-ohjel- man elementit toteutuvat, esim. miten vaeltajien ulkomaanprojekti tai tarpojien majakat saataisiin toteutettua.

7. Seuraan muutoksia eri ikäkausien jäsen- määrissä. Tiedän miksi partioon liitytään, miksi ollaan ja miksi lopetetaan.

 •  Pyydä ryhmänjohtajaa soittamaan vanhemmille ja kysymään lopettamisen syitä. Seuraa, toistuvatko tietyt syyt.

Partio-ohjelman tekijät saavat tukea

1. Tuen ikäkausiryhmiä, luotseja ja ikäkausivastaavia toiminnassaan.

 •  Tapaa ikäkausien kanssa toimivia aikuisia säännöllisesti ja tarjoa apua ja tukea.
 • Osallistu lippukunnan tapahtumiin, jolloin on helppo nähdä missä tarvittaisiin lisää tukea. Kerro ideoita, yhteystyömahdol- lisuuksista muiden ryhmien kanssa sekä suosittele piirin ja alueen tapahtumia. Kerro myös mistä löytyy lisätietoa esimerkiksi partio-ohjelmasta, piirin tapahtumista, retkikohteista sekä partiokämpistä. Erityisryhmien kanssa toi- mivat johtajat tarvitsevat erityisesti tukea.

2. Tuen lippukunnan tapahtumien johtajia ohjelman näkökulmasta.

 •  Pestaa tapahtumien johtajat. Käy läpi suunnitelmat heidän kanssaan etukäteen. Anna vinkkejä siitä, että ideoita löytyy partio-ohjelma.fi:stä. Palatkaa lippukunnan toimintasuunnitelmaan – tarkista mitä eri ikäkausien toiminnalla on siinä tavoiteltu. Miten lippukunnan tapahtumien ohjelma tukee näiden tavoitteiden saavuttamista? Tapaa tapahtumien johtajia tapahtuman jälkeen ja käykää yhdessä läpi palaute ja arvioikaa tapahtuman onnistumista.

3. Arvioimme säännöllisesti partio- ohjelman toteutumista kaikissa ikäkausissa ja annan rakentavia kehitysehdotuksia ja ideoita.

 •  Pyytäkää palautetta tapahtumista ja muusta toiminnasta. Pidä epämuodol- lisesti yhteyttä ikäkausivastaaviin ja ikäkausien johtajiin. Käy välipesti- keskusteluja ikäkausivastaavien tai ikäkausijohtajien ja luotsien kanssa. Kuksasta ja lippukuntaviisarista saat tilastotietoa arvioinnin pohjaksi.

4. Tuo  esiin  hyviä  ohjelmaa  tukevia käytäntöjä ja ideoita muista lippukunnista. Seuraan aktiivisesti alueen, piirin ja SP:n partio-ohjelmaan liittyvää  viestintää.

 •  Myös maailmanjärjestöjen somekanavilta ja muilta järjestöistä voi saada hyviä vinkkejä. Tuo ehdotuksia hallitukseen ja viesti aiheista lippukunnallesi.

Lippukuntaa johdetaan kokonaisuutena

1. Osallistun hallitustyöskentelyyn ja johtajaneuvostoon.

 •  Tutustu asialistaan etukäteen ja osallistu kokouksiin. Tuo kokouksiin ikäkausien näkökulma ja varmista, että lippukun- nan toiminta on partion päämäärään tähtäävää.

2. Pidän yhteyttä lippukunnanjohtajaan ja pestijohtajaan.

 •  Pitäkää kokouksia. Jutelkaa somessa. Suunnitelkaa yhdessä.

Itsensä kehittäminen

1. Arvioin omaa toimintaani säännöllisesti ja pyydän palautetta.

 • Pyydä palautetta sekä lippukunnanjohtajalta että johdettaviltasi esimerkiksi välipestikeskustelujen yhteydessä. Pyydä apua arviointiin myös ohjelmavalmentajalta.

2. Osallistun aluetapaamisiin ja keskustelen muiden ohjelmajohtajien kanssa.

 • Aluetapaamisista saat sekä uusinta tietoa, että mahdollisuuden verkostoitua. Jossakin toisessa lippukunnassa on ehkä löydetty ratkaisu ongelmaan, jota mietit, tai voitte löytää hyviä mahdollisuuksia yhteistyöhön.

3. Pidän yhteyttä alueeni ohjelmavalmentajaan.

 • Vastaa ohjemavalmentajan viesteihin. Ota yhteyttä, jos on kysyttävää tai haluat jutella. Voit myös kertoa onnistumisista.

4. Käyn ohjelmajohtajan koulutuksen.

 • Piiri järjestää ohjelmajohtajan koulutuksen, johon on hyvä osallistua pestin alussa.

5. Hankin uusia taitoja esimerkiksi osallistumalla koulutuksiin.

 • Syvennä tietoasi ja taitojasi osallistumalla eri koulutuksiin, lippukuntapäiviin, lukemalla partiojulkaisuja tai hankkimalla mentori.